O fundacji

 

Twórczość Mirona Białoszewskiego, zapisana trwale w dziejach polskiej kultury, pozostaje żywa dla współczesnego odbiorcy. Jako odkrywca nowych form w liryce, prozie, twórczości teatralnej, a zarazem uważny obserwator miejskiej codzienności, stworzył literaturę, która do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem i współtworzy krajobraz kulturowy Warszawy.

Fundacja będzie służyć zachowaniu pamięci i pomnażaniu wiedzy o Poecie, a przez to dalszemu poszerzaniu kręgu odbiorców jego twórczości i wzbogacaniu wielu dziedzin polskiej kultury. Postać i dzieło Poety skupiają uwagę badaczy i artystów w kraju i za granicą, mogą też być impulsem kulturotwórczym dla środowisk lokalnych, dla instytucji kultury i placówek oświatowych.

Fundacja pod nazwą Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, ustanowiona przez Wandę Marię Chotomską, Małgorzatę Agnieszkę Wołyńską i Marię Gamdzyk-Kluźniak zaczęła działalność 15 lipca 1993 roku.

Głównymi celami Fundacji są:

  • popularyzacja twórczości Mirona Białoszewskiego oraz zachowanie i rozpowszechnianie pamięci o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, m.in. poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe, ukazujące wagę twórcy dla historii literatury i historii idei XX wieku;
  • inicjowanie wspólnych działań krajowych i zagranicznych środowisk naukowych i artystycznych dla kultywowania pamięci i rozwijania wiedzy o postaci i dorobku twórczym Mirona Białoszewskiego, m.in. dzięki organizowaniu cyklicznych, tematycznych, krajowych i międzynarodowych spotkań naukowo-artystycznych, będących forum współpracy dla środowisk zajmujących się twórczością Białoszewskiego i ją upowszechniających;
  • podejmowanie działań miejskich dla zachowania pamięci o Mironie Białoszewskim w przestrzeni Warszawy, m.in. organizacja edukacyjnych spacerów wzbogacających kapitał kulturowy Warszawy i przyczyniających się do budowania kulturowej tożsamości miasta;
  • rozpowszechnianie idei Mirona Białoszewskiego: wspieranie postawy twórczej we wspólnotach lokalnych we współpracy z instytucjami nauki i kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowo-edukacyjnymi;
  • opieka nad grobem Mirona Białoszewskiego na Starych Powązkach w Warszawie.

Statut Fundacji im. Mirona Białoszewskiego

Rocznik „MiroFor”